ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ

Εισαγωγή

Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος: «Γυναίκες στην Επιχείρηση Ενισχύουν την Ανάπτυξη και τον Ανταγωνισμό», με χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας INTERREG IIIB.

Ήταν μια από τις δράσης του Εμπορικού κα Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, το οποίο είναι ένας από τους εταίρους του προγράμματος.

Στόχος του Οδηγού είναι να παρουσιάσει τις καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο Eθνικών και Κοινοτικών προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στη στήριξη και ενσωμάτωση των γυναικών στο εργασιακό περιβάλλον και ειδικότερα των προγραμμάτων που αφορούν στην υποστήριξη των γυναικών επιχειρηματιών. Τα προγράμματα αυτά, Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χρήσιμα παραδείγματα και για άλλες γυναίκες, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάλογα με την επίδραση αυτών των προγραμμάτων στη βελτίωση της ένταξης της ομάδας στόχου στο εργασιακό περιβάλλον, με αναφορά τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά την πρόσβαση, παραμονή και ανέλιξη στην αγορά εργασίας.

Μεθοδολογία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς στο πλαίσιο του εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών ήρθε σε επαφή με οργανισμούς που έχουν ηγετικό ρόλο στην στήριξη πρωτοβουλιών γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία κατά την επιλογή αυτών των επαφών προέκυψε από την αναζήτηση πρωτοβουλιών με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης στις γυναίκες

Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας για την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας

Παροχή υποστήριξης ως προς τα επιχειρηματικά εγχειρήματα εξ ονόματος των γυναικών

Προώθηση γυναικών σε θέσεις εργασίας

Αυτά τα χαρακτηριστικά εξασφάλισαν ότι οι πρωτοβουλίες προσέφεραν μία πλήρη σειρά υπηρεσιών σε γυναίκες ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Αυτές οι πρωτοβουλίες ανήκαν στο σχέδιο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών» («Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρτιση», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Μέτρο 5.3).

Οι επαφές με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό των συντονιστριών οργανώσεων αυτού του προγράμματος έδωσαν στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς τη δυνατότητα να εξετάσει λεπτομερώς τα στοιχεία των πρωτοβουλιών και οδήγησαν στις συγκεκριμένες παραμέτρους που θα έπρεπε να αναζητηθούν ως προς τις γυναίκες δικαιούχους της υποστήριξης.

Οι αναφερθείσες παράμετροι σχετίζονται με:

Τη γεωγραφική κάλυψη και εκπροσώπηση των γυναικών επιχειρηματιών από μεγάλα αστικά κέντρα και πιο μικρές πόλεις, όπου οι πηγές και τα κανάλια πληροφόρησης είναι περιορισμένα. Παρατίθενται παραδείγματα από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλά και από μικρότερες πόλεις όπως την Κοζάνη, την Καστοριά κ.α.

Καινοτομία ως προς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα στη θέση και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Την παρουσίαση εναλλακτικών νομικών μορφών π.χ. των γυναικείων συνεταιρισμών.

Την παρουσίαση γυναικών που είτε έχουν, είτε δεν έχουν ακόμα παντρευτεί, ώστε να εντοπιστούν τα εμπόδια στη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έξω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον.

Τη συμμετοχή των επιτυχών γυναικών επιχειρηματιών σε πολλαπλές δραστηριότητες υποστήριξης, με στόχο την παρουσίαση μιας πιο πλήρους άποψης για τις πρωτοβουλίες υποστήριξης.

Αυτά τα κριτήρια βοήθησαν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών, να ετοιμάσουν καταλόγους με τις γυναίκες επιχειρηματίες - δικαιούχους της υποστήριξης. Η επιλογή των επιχειρηματιών, που εξετάστηκαν από το προσωπικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, από τους εν λόγω καταλόγους, βασίστηκε επίσης σε αυτές τις παραμέτρους. Οι τελευταίες ενσωματώθηκαν στο ερωτηματολόγιο εντοπισμού των βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιήθηκε κατά τις συνεντεύξεις με τις επιτυχημένες γυναίκες επιχειρηματίες που παρατίθενται παρακάτω.

Παρουσίαση δέκα επιτυχημένων δράσεων, καλών πρακτικών, οι οποίες απετέλεσαν δέκα επιτυχημένα επενδυτικά προγράμματα για ισάριθμες γυναίκες επιχειρηματίες.eegege-ereunes